ارسال شده در

مجوز واردات دسته بیل از ترکیه صادر شد

مجوز واردات دسته بیل از ترکیه صادر شد

مجوز واردات دسته بیل از ترکیه صادر شد - مُراوده

خراسان/ طبق دستورالعمل روزهای اخیر یک نهاد مسئول به تعدادی از دستگاه های مربوط در کار واردات کالا، اعلام شده است که حسب درخواست های دریافتی، امکان واردات دسته بیل از کشور ترکیه از نوع خراطی و خشک شده برای استفاده در مصارف داخل کشور منوط به رعایت شرایطی مانند دریافت گواهی بهداشت گیاهی، بررسی فقدان آلودگی محموله و بازرسی کارشناسان مربوط در مبادی ورودی به کشور فراهم شده است.

منبع : خراسان / اخرین خبر

پاسخ دهید