کود آلی گوگردی گرانوله

كود آلی گوگردی گرانوله

کود آلی گوگردی با داشتن ترکیبات آلی و اسیدزا قابلیت جذب عناصر غذایی پرمصرف و ریزمغذی را توسط گیاه افزایش داده ودر نتیجه به رشد بهتر گیاه کمک نموده و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی حداقل به میزان ۶۰-۳۰ درصد می شود .