ارسال شده در

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

اقتصاد ایران با افزایش بهره وری به رشد مستمر ادامه می دهد

در نیمه اول امسال رشد ۶٫۵ درصدی در اقتصاد ایران رخ داد. البته عده ای با آن مخالف هستند و درمقابل هم گروهی آن را تایید می کنند. به اعتقاد من به هرصورت می توان به آمار اعتماد کرد. این میزان رشد اقتصادی در این مدت در کشور محقق شده است