ارسال شده در

۴ نکته مهم و اساسی درباره ایجاد مدرسه صادرات در کشور

4 نکته مهم و اساسی درباره ایجاد مدرسه صادرات در کشور

ایران کشوری است که واردات در فرهنگ تجارت آن قوت بیشتری از صادرات دارد. سال‌هاست نفت را استخراج کرده و فروختیم و با درآمد آن اجناس را وارد کردیم.