ارسال شده در

خام فروشی مواد اولیه پتروشیمی به معنای توقف تولید ؟

صادرات خام فروشی مواد اولیه پتروشیمی به معنای توقف تولید است توزیع مواد اولیه پتروشیمی عادلانه نیست وضعیت بازار تامین مواد اولیه پتروشیمی به گونه ای است …