ارسال شده در

خبری درباره ایران که قیمت جهانی نفت را افزایش داد!

افزایش قیمت جهانی نفت ، به گزارش مورنینگ استار، طی روز جاری قیمت نفت برنت دریای شمال و نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا روندی صعودی را تجربه کردند…