ارسال شده در

صدای پای انحصار در بازار خودروهای وارداتی

خبر می رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت سایت ثبت سفارش را به روی واردکنندگان متفرقه خودرو بسته که این موضوع می تواند مقدمات کاهش عرضه خوودوهای خارجی را در بازار خودروهای وارداتی ایران فراهم آورده و شرایط را به سمت انحصاری شدن بازار سوق بدهد.