ارسال شده در

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

کوتاهی ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران به دنیا

ما در معرفی فرصت های سرمایه گذاری ایران در رسانه های خارجی آنقدر ضعیف عمل کردیم که حتی سرمایه گذاران کشورهای مجاور هم نسبت به فرصت های سرمایه گذاری ایران اطلاعات درست ندارند