مراوده

طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد

طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
طراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
عنوانطراحی ساخت و اجرای انواع سردخانه و اتاقک سرد
  • درباره محصول
طراحی ، ساخت و اجرای انواع سردخانه بالای صفر و سردخانه زیر صفر و سردخانه میوه و سردخانه صنعتی و سردخانه قنادی و سردخانه لبنیات و سردخانه گوشت و سردخانه جسد و سردخانه دارو و سردخانه خرما و سردخانه کشتارگاه و سردخانه قارچ و سردخانه گل و سردخانه بیمارستانی و ....

فروش انواع درب و لوازم سردخانه در مشهد

سردخانه در مشهد

نصرتی : ۰۵۱۳۸۷۰۸۰۳۱ - ۰۵۱۳۸۷۰۸۰۳۲ - ۰۹۱۵۱۵۲۵۰۱۰ - ۰۹۱۵۳۵۸۷۹۸۰
ثبت نام کنید