برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برنامه تیتر امشب؛ برای مبارزه با پول شویی نیاز به FATF نیست کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول شویی در بازار های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف ای تی اف» نیست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پازوکی در تیتر امشب با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با […]

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برنامه تیتر امشب؛ برای مبارزه با پول شویی نیاز به FATF نیست کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول شویی در بازار های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف ای تی اف» نیست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پازوکی در تیتر امشب با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با […]

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برنامه تیتر امشب؛ برای مبارزه با پول شویی نیاز به FATF نیست کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول شویی در بازار های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف ای تی اف» نیست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پازوکی در تیتر امشب با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با […]

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برای مبارزه با پول‌شویی نیاز به FATF نیست

برنامه تیتر امشب؛ برای مبارزه با پول شویی نیاز به FATF نیست کارشناسان مسائل اقتصادی معتقدند برای مبارزه با پول شویی در بازار های مختلف مالی نیازی به پیوستن به «اف ای تی اف» نیست. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مهدی پازوکی در تیتر امشب با بیان اینکه ایران خود قربانی تروریسم و سردمدار مبارزه با […]