آخرین آمار اشتغال در بازار کار از زبان معاون اشتغال وزیر کار

آخرین آمار اشتغال در بازار کار از زبان معاون اشتغال وزیر کار

معاون اشتغال وزیر کار با تشریح آخرین وضعیت جمعیت شاغل، فعال و نرخ مشارکت گفت: با سرمایه گذاری ۵۰۰ میلیارد تومانی می توانیم برای ۳۸۰هزار نفر در بخش پوشاک کشور اشتغال ایجاد کنیم.