میزان نیاز خودروسازان به ارز چقدر است؟

میزان نیاز خودروسازان به ارز چقدر است؟ باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می دهد: میزان نیاز خودروسازان به ارز چقدر است؟ افزایش قیمت خودرو طی روزهای گذشته در نهایت به متضرر شدن متقاضیان و خریداران و تداعی شدن ذهنیت عدم توانمندی مسئولانِ ذی ربط ، در مدیریت اقتصادی کشور منتهی می شود.  به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت […]