تأملی بر بازار شال و روسری ایران |فرصتهایی که در سایه واردات بی رویه سوخت می‌شود

تأملی بر بازار شال و روسری ایران |فرصتهایی که در سایه واردات بی رویه سوخت می‌شود

توجه به صنعت تولید شال و روسری در ایران از ضروریاتی است که با حصول آن، علاوه بر اشتغالزایی فزاینده، در تسخیر بازارِ مصرف کشورهای اسلامی منطقه نیز مثمرثمر خواهد بود.