بازار فولاد در مرحله گذار ، پیش نیازهای عبور از مرحله سنتی به مدرن

بازار فولاد در مرحله گذار محمد‌حسین‌بابالو: عبور بازار فولاد از شرایط سنتی به وضعیت مدرن را می‌توان امید به تغییر وضعیت در این بازار به شمار آورد که این بار با فاکتورهای بسیار مهمی همراه شده است.