فساد، ابرچالش توسعه اقتصادی/ راهکار مشکلات، تعاملات با جهان است

فساد، ابرچالش توسعه اقتصادی/ راهکار مشکلات، تعاملات با جهان است

میزگرد تخصصی بیم‌ها و امیدهای محیط سرمایه‌گذاری کسب‌وکار در ایران به میزبانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برگزار شد. به گزارش تجارت نیوز، میزگرد تخصصی محیط سرمایه گذاری کسب وکار در ایران (بیم ها و امیدها) به میزبانی گروه مطالبات بهره وری و ارتقا سازمانی، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد که در […]