سایه سنگین کسادی بر بازار کامیون داران | کلافگی فعالان این عرصه از رکود و بی باری

سایه سنگین کسادی بر بازار کامیون داران | کلافگی فعالان این عرصه از رکود و بی باری

کسادی و رکود بازار به میزانی عمیق و دامنه‌ دار شده که حتی کامیون داران نیز از این عارضه مصون نمانده‌اند، معضلی که به تعبیر برخی از فعالان این عرصه، از آن تحت عنوان بازار بی‌ بار یاد می کنند.