رشد ۱۸ رتبه ای ایران در شاخص خروجی های دانش و فناوری

رشد ۱۸ رتبه ای ایران در شاخص خروجی های دانش و فناوری

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری گفت: بر اساس گزارش نهایی ارائه شده توسط شاخص جهانی نوآوریGll ۲۰۱۷، ایران در شاخص خروجی های دانش و فناوری رشد ۱۸ رتبه ای دارد.