تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

در راستای بهبود عملکرد تأمین کالا های اساسی؛ تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و شرکت بازرگانی دولتی ایران به امضا رسید به گزارش­ خبرگزاری صداوسیما­ ­از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران […]

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

در راستای بهبود عملکرد تأمین کالا های اساسی؛ تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و شرکت بازرگانی دولتی ایران به امضا رسید به گزارش­ خبرگزاری صداوسیما­ ­از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران […]

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

در راستای بهبود عملکرد تأمین کالا های اساسی؛ تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و شرکت بازرگانی دولتی ایران به امضا رسید به گزارش­ خبرگزاری صداوسیما­ ­از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران […]

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران

در راستای بهبود عملکرد تأمین کالا های اساسی؛ تفاهم نامه همکاری شرکت بازرگانی دولتی ایران با دانشگاه تهران تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران و شرکت بازرگانی دولتی ایران به امضا رسید به گزارش­ خبرگزاری صداوسیما­ ­از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ تفاهم نامه مشترک بین پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران […]