اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی : طلب ۱۳۷ بازرگان ایرانی از طرف‌های ترکمنستانی

مشرق/ مسؤول پیگیری مطالبات تجار ایرانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گفت: ۱۳۷ بازرگان ایرانی از طرف‌های ترکمنستانی بابت تحول کالا طلب دارند.