از رویا تا واقعیت؛ بازنشستگی زودهنگام

از رویا تا واقعیت؛ بازنشستگی زودهنگام

چرا بازنشستگی زودهنگام بازنشستگی زودهنگام به یک بحث بسیار داغ در آمریکا و اروپا تبدیل شده است. حتی در چین، ژاپن، اندونزی و هندوستان هم عده زیادی در پی بازنشستگی زودهنگام هستند. این مد جدید، رفته رفته به کشورهای دیگر هم راه پیدا می کند. اما نگاه تمام آدم ها به بازنشستگی یکسان نیست. طیف […]