حمایت از انبوه سازان برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده

حمایت از انبوه سازان برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده

مدیرعامل بانک مسکن: حمایت از انبوه سازان برای ساخت و ساز در بافت های فرسوده مدیرعامل بانک مسکن گفت: مجموعه سیاست های بانک مسکن در حمایت از انبوه سازانی است که با فنآوری های نوین می سازند و همچنین در بافت فرسوده و مناطق کمتر توسعه یافته،​ اقدام به ساخت می کنند. به گزارش خبرگزاری […]