عزم صندوق ضمانت صادرات برای افزایش صادرات به عراق

با کاهش نرخ پوشش بیمه ای ضمانت نامه ها عزم صندوق ضمانت صادرات برای افزایش صادرات به عراق مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از کاهش نرخ پوشش بیمه ای ضمانت نامه ها به مقصد عراق برای افزایش صادرات به این کشور خبر داد افروز بهرامی در حاشیه نشست ماهانه اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در […]