بروزرسانی فهرست بانک‌های مجاز مشمول تسویه اوراق خزانه

بروزرسانی فهرست بانک‌های مجاز مشمول تسویه اوراق خزانه

در نامه ای به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان ها؛ بروزرسانی فهرست بانک های مجاز مشمول تسویه اوراق خزانه معاونت نظارت مالی و خزانه داری کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اتمام ظرفیت تعدادی از بانک ها، فهرست بانک های مجاز مشمول تسویه از طریق صدور اوراق تسویه خزانه […]