راهنمای تجارت با ترکیه – قوانین و فعالیت های بانکی در ترکیه

راهنمای تجارت با ترکیه - قوانین و فعالیت های بانکی در ترکیه

فعالیت های بانکی در ترکیه ، قدمتی بسیار طولانی داشته و به زمان عثمانی باز میگردد.

در آن زمان به دلیل نیازهای مالی امپراتوری عثمانی ، چندین نمایندگی بانک های خارجی با نرخ بهره بالا در استانبول گشایش یافت .