بانک مرکزی عراق و قوانین بانکی

بانک مرکزی عراق و قوانین بانکی

بانک مرکزی عراق ، مسئول مستقیم سیاستهای پولی کشور است و این امر از طریق حفظ اعتبار پول ملی در مقابل دیگر ارزها و همچنین کاهش نرخ تورم، امکانپذیر می باشد.