بخشنامه گمرکی : واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات معاف شدند

بر اساس بخشنامه گمرکی مرکز واردات و مناطق ویژه گمرک ایران، واحدهای تولیدی از پرداخت مالیات واردات معاف شدند. بر اساس بخشنامه گمرکی ، واحدهای تولیدی از پرداخت ۴ مالیات