بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران وارد مدار می‌شود

بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران وارد مدار می‌شود

تا سال آینده؛ بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران وارد مدار می شود مدیرعامل آب منطقه ای تهران: بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران با ظرفیت یک متر مکعب در ثانیه تا تیر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد سید حسن رضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به رفع […]

بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران وارد مدار می‌شود

بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران وارد مدار می‌شود

تا سال آینده؛ بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران وارد مدار می شود مدیرعامل آب منطقه ای تهران: بخش اضطراری تصفیه خانه ششم تهران با ظرفیت یک متر مکعب در ثانیه تا تیر ماه سال آینده به بهره برداری می رسد سید حسن رضوی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به رفع […]