وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران از وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجید بوجارزاده افزود: گاز شهرهای معمولان، چگنی و دوره تا ساعاتی دیگر وصل خواهد شد. وی افزود:با تلاش های شبانه روزی مسئولان گاز استان لرستان، گاز […]

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران از وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجید بوجارزاده افزود: گاز شهرهای معمولان، چگنی و دوره تا ساعاتی دیگر وصل خواهد شد. وی افزود:با تلاش های شبانه روزی مسئولان گاز استان لرستان، گاز […]

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران از وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجید بوجارزاده افزود: گاز شهرهای معمولان، چگنی و دوره تا ساعاتی دیگر وصل خواهد شد. وی افزود:با تلاش های شبانه روزی مسئولان گاز استان لرستان، گاز […]

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران از وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجید بوجارزاده افزود: گاز شهرهای معمولان، چگنی و دوره تا ساعاتی دیگر وصل خواهد شد. وی افزود:با تلاش های شبانه روزی مسئولان گاز استان لرستان، گاز […]

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر

وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر رئیس روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران از وصل شدن گاز بخش شرقی شهر پلدختر خبر داد. به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مجید بوجارزاده افزود: گاز شهرهای معمولان، چگنی و دوره تا ساعاتی دیگر وصل خواهد شد. وی افزود:با تلاش های شبانه روزی مسئولان گاز استان لرستان، گاز […]