مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها

مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها

در خصوص تنظیم صورت های مالی ۹۷ مهلت بانک مرکزی به بانک ها ­بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مهلت داد که اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورت های مالی سال ۹۷ را به تعویق بیندازند به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران […]

مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها

مهلت بانک مرکزی به بانک‌ها

در خصوص تنظیم صورت های مالی ۹۷ مهلت بانک مرکزی به بانک ها ­بانک مرکزی به بانک ها و موسسات اعتباری مهلت داد که اجرای برخی از مواد دستورالعمل شناسایی درآمد موسسات اعتباری برای صورت های مالی سال ۹۷ را به تعویق بیندازند به گزارش خبرگزاری صداو سیما، بانک مرکزی در بخشنامه ای به مدیران […]