شهر سفال
نام کسب و کارشهر سفال
توضیحاتسرویس پارچ و لیوان سفالی شامل یک عدد پارچ و شش عدد لیوان سفالی در کارگاه های سفالگری شهر لالجین تولید و روانه ی بازار میشود. انواع رنگ های سرویس پارچ و لیوان سفالی شهر سفال آبی فیروزه ای آبی ...