مراوده
شماره تلگرام جهت مشاوره برای ثبت محصول و عضویت: 09033334651
روف تایل موج بلند رنگ سفالی روف تایل موج بلند رنگ سفالی
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتبا ۱۰ سال ضمانت رنگ و محصول قیمت: ۲۵,۴۷۰ تومان واحد قیمت: مترمربع...
رنگ بندی روف تایل های موج کوتاه و بلند رنگ بندی روف تایل های موج کوتاه و بلند
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتدر رنگهای اخرایی، سفالی، قهوه ای، نوک مدادی، آبی و سبز قیمت: از ۲۵,۰۲۰ تا ۲۷,۰۰۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
تیزه سر پنجه جهت انتهای تیزه ها تیزه سر پنجه جهت انتهای تیزه ها
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتجهت انتهای تیزه ها برای سقف شیبدار در رنگهای مختلف قیمت: ۳۰,۰۰۰ تومان واحد قیمت: عدد...
تیزه جهت خط الرس ها تیزه جهت خط الرس ها
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتتیزه در رنگهای مختلف جهت خط الراس ها، هر ۳ عدد یک متر طول قیمت: ۶,۸۰۰ تومان واحد قیمت: عدد...
روف تایل موج کوتاه رنگ قهوه ای روف تایل موج کوتاه رنگ قهوه ای
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحات۱۰ سال ضمانت رنگ و محصول قیمت: ۲۵,۴۷۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
روف تایل موج بلند رنگ اخرایی روف تایل موج بلند رنگ اخرایی
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتروف تایل موج بلند رنگ اخرایی قیمت: ۲۵,۰۲۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
روف تایل موج بلند رنگ قهوه ای روف تایل موج بلند رنگ قهوه ای
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحات۱۰ سال ضمانت رنگ و محصول قیمت: ۲۵,۴۷۰ تومان واحد قیمت: مترمربع...
روف تایل موج کوتاه رنگ سفالی روف تایل موج کوتاه رنگ سفالی
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحات۱۰ سال ضمانت رنگ و محصول قیمت: ۲۵,۴۷۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
تایل های سبک بتنی برای سقف های شیبدار تایل های سبک بتنی برای سقف های شیبدار
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتقیمت: از ۲۵,۰۲۰ تا ۲۷,۰۰۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
تایل های سبک بتنی برای سقف های شیبدار تایل های سبک بتنی برای سقف های شیبدار
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحاتشیراز روف تایل تولید کننده تایلهای سبک بتنی برای سقف های شیبدار قیمت: از ۲۵,۰۲۰ تا ۲۷,۰۰۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
روف تایل موج کوتاه رنگ اخرایی روف تایل موج کوتاه رنگ اخرایی
شیراز روف تایل
نام کسب و کارشیراز روف تایل
توضیحات۱۰ سال ضمانت رنگ و محصول قیمت: ۲۵,۰۲۰ تومان واحد قیمت: متر مربع...
سفال بام و روف تایل سفال بام و روف تایل
شرکت بَرین شید پارس
نام کسب و کارشرکت بَرین شید پارس
توضیحاتاز سفال بام و روف تایل جهت پوشش سقفهای شیبدار استفاده می شود...
ثبت نام کنید