مراوده
پودر بند کشی آماده شرکت گچ صنعتی امید سمنان پودر بند کشی آماده شرکت گچ صنعتی امید سمنان
شرکت گچ صنعتی امید سمنان
نام کسب و کارشرکت گچ صنعتی امید سمنان
توضیحاتپودر بند کشی ماده پر کننده پایه سیمانی با کارائی بالا جهت پر کردن درز کاشی ، سرامیک ، سنگ و موزائیک می باشد. این ملات کاملاً آماده بوده و تنها نیاز به افزودن آب دارد . پودر بند کشی به واسطه وجود چس...
فروش گروت آماده ABAGROUT-C2 صنایع آبادگران فروش گروت آماده ABAGROUT-C2 صنایع آبادگران
صنایع شیمی ساختمان آبادگران
نام کسب و کارصنایع شیمی ساختمان آبادگران
توضیحاتگروت آماده ABAGROUT-C2 یک ملات آماده ریزدانه بر پايه سيمان با مقاومت زیاد و بدون انقباض مي باشد. اين ماده با توجه به ساختار ويژه و دانه بندی اجزای سازنده اش براي پرنمودن فضاي خالي زير بيس پليتها،اجرا...
فروش ملات ترمیمی و آببند کننده بتن ASOCRET–IM فروش ملات ترمیمی و آببند کننده بتن ASOCRET–IM
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتASOCERT-IM مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـ...
ثبت نام کنید