شرکت جهان قیر پارس
نام کسب و کارشرکت جهان قیر پارس
توضیحاتفروش صادراتی و داخلی قیر اکسید شده (قیر دمیده) در انواع گریدها قیر دمیده ( اکسیده) از واکنش قیر داغ با اکسیژن به دست آمده و به دنبال آن تحقیقات زیادی در مورد متغیر های فرآیند، طراحی دستگاه و کنترل ...