صنایع شیمیایی آس
نام کسب و کارصنایع شیمیایی آس
توضیحاتخریدار متانول شیراز بصورت بشکه ای روزانه ۱ تن هستم ضمنا خریدار متانول تصفیه شده یا متانول بازیافتنی نیز هستم      ...