تولید تنور گازی تمام استیل سایز متوسط ( فرگازی یا تنور شیرینی پزی)

تولید تنور گازی تمام استیل سایز متوسط ( فرگازی یا تنور شیرینی پزی)

اتصالات استیل (زانو ,سه راهی ,بوشن ,مغزی ,مهره ماسوره ,تبدیل و سرشیلنگی) – سمنان استیل

اتصالات استیل (زانو ,سه راهی ,بوشن ,مغزی ,مهره ماسوره ,تبدیل و سرشیلنگی) - سمنان استیل