بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتچرخ دستی حمل بار چرخ دستی حمل بار در محیط صنعتی و یا غیر صنعتی دارای کپسول و وسایل صنعتی سنگین، برای جابه جایی استفاده می‌شود. و ابزار کاربردی و مهمی به شمار می‌رود. شرکت بالن صنعت چرخ حمل با کیفیت...