بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتشیر برقی اكثراً بوبینی دارن که معموالً با 21 یا 12 ولت کار میکنند. عملکرد این بوبینها مثل رله باز و بسته کردن کنتاکتهای داخلی مربوطه هستند. سیم دارد٬ یکی از آنها که گرانده و دو تای دیگر احتمالایکی ...