بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتلوازم جوش آرگون لوازم جوش آرگون عبارت است از منبع تغذیه (Power Source)، شیلنگ و بستهای گاز ، رگولاتورها ( فلومتر و مانومتر )، شیلنگ و بستهای گاز ، مشعل مخصوص جوشکاری (Torch) ، کابلهای اتصال ، الکتر...