مراوده
لوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 12 اینچ گوشت 6 شیار 3 میل با روکش لوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 12 اینچ گوشت 6 شیار 3 میل با روکش
غربال فیلتر
نام کسب و کارغربال فیلتر
توضیحاتلوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 12 اینچ گوشت 6 شیار 3 میل با روکش در فرآیند تولید لوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 12 اینچ ، یک وایر مثلثی شکل متساوی الساقین با یکسری میله ها نگهدارنده طولی به نا...
لوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 14 اینچ گوشت 6 شیار 3 میل با روکش اپوکسی لوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 14 اینچ گوشت 6 شیار 3 میل با روکش اپوکسی
غربال فیلتر
نام کسب و کارغربال فیلتر
توضیحاتلوله فولادی مشبک جدار چاه اسکرین 14 اینچ گوشت 6 شیار 3 میل با روکش اپوکسی در فرآیند تولید لوله فولادی مشبک جدار چاه ، یک وایر مثلثی شکل متساوی الساقین با یکسری میله ها نگهدارنده طولی به نام راد جوش...
ثبت نام کنید