دستگاه بلوک ساز ثابت BE29 ، تولید بر روی پالت های فلزی پایه دار

دستگاه بلوک ساز ثابت BE29 ، تولید بر روی پالت های فلزی پایه دار