به رشد کویر رفسنجان
نام کسب و کاربه رشد کویر رفسنجان
توضیحاتسم فنیتروتیون در بازار با نام تجاری سومیتیون (Sumithion EC 50%) وجود دارد. سم فنیتروتیون از گروه حشره کشهای فسفره آلی و زیر گروه اسید فسفروتیوییک می باشد که بصورت غیر سیستمیک و اثر تماسی، گوارشی و ...