صنایع غذایی کاسپین
نام کسب و کارصنایع غذایی کاسپین
توضیحاتآرد مالت تیره از دانه های مالت برشته و کاراملیزه تهیه میشود. در آرد مالت کاراملیزه با تیره تر شدن رنگ فعالیت آنزیمی به صفر میرسد و لذا در غالب فرآورده های نان به هدف ایجاد رنگ و بو استفاده میشود. ...