بازرگانی آرامی
نام کسب و کاربازرگانی آرامی
توضیحاتخرمای استعمران یا سایر در خوزستان رشد میکند و رنگ آن قهوه ای تیره و گرد میباشد. برای مصارف مستقیم و صنعتی این محصول در دو نوع هسته دار و بدون هسته عرضه میشود. خرمای ایرانی سایر براساس اندازه ی آن ...