تجاری - کارگزاری
نام کسب و کارتجاری - کارگزاری
توضیحاتبه نام خدا : تامین انواع زعفران همچون پوشال، سرگل، نگین، سوپر نگین و... با عیار موردنظر مشتریان از مزارع قائن مشتریان گرامی میتوانند نمونه ی زعفران مورد نظر خود را به ما داده تا مطابق با آن س...