صنعتي مهساب سنگ تهران
نام کسب و کارصنعتي مهساب سنگ تهران
توضیحاتجزئیات محصول نام سنگاونیکس موجدار سبز رنگسبز شماره مدل03 نام برندمهساب مبدا کالاایران شکلتایل و اسلب ضخامت تایل1.5 و 2 سانتی متر ضخامت اسلب2 سانتی متر [{moravede}]...