آبیاران صنعت
نام کسب و کارآبیاران صنعت
توضیحاتتایمر آبیاری قطره ای بیشترین کاربرد را برای آبیاری دیجیتال باغ و باغچه را دارد به صورتی که بدون نیاز دست و کاملا مکانیزه آبیاری باغچه و گلخانه صورت میگیرد. این تایمرها با باطری کار کرده و با یک بار...