یزد پلیمر
نام کسب و کاریزد پلیمر
توضیحاتتبدیل UPVC جهت استفاده در لوله کشی فاضلابی ساختمان تبدیل UPVC دارای دو سر با قطر متفاوت است و جهت اتصال دو لوله با قطر های متفاوت و هم راستا مورد استفاده قرار می گیرد. سایزهای تبدیل UPVC سایز...