مراوده
آرد گندم ایرانی 21% تجارت غلات پارسيان ساعي آرد گندم ایرانی 21% تجارت غلات پارسيان ساعي
تجارت غلات پارسيان ساعي
نام کسب و کارتجارت غلات پارسيان ساعي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتجارت غلات پارسيان ساعي مبدا کالاایران نوع کشتسایر رطوبت14.2% گلوتن ایندکس40% حداقل عدد فالینگ300 ثانیه [{moravede}]...
آرد گندم ایرانی 18% تجارت غلات پارسيان ساعي آرد گندم ایرانی 18% تجارت غلات پارسيان ساعي
تجارت غلات پارسيان ساعي
نام کسب و کارتجارت غلات پارسيان ساعي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتجارت غلات پارسيان ساعي مبدا کالاایران نوع کشتسایر رطوبت14.2% گلوتن ایندکس35% حداقل عدد فالینگ320 ثانیه [{moravede}]...
آرد گندم ایرانی 15% تجارت غلات پارسيان ساعي آرد گندم ایرانی 15% تجارت غلات پارسيان ساعي
تجارت غلات پارسيان ساعي
نام کسب و کارتجارت غلات پارسيان ساعي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتجارت غلات پارسيان ساعي مبدا کالاایران نوع کشتسایر رطوبت14.2% گلوتن ایندکس30% حداقل عدد فالینگ330 ثانیه [{moravede}]...
گندم دروم ایرانی تجارت غلات پارسيان ساعي گندم دروم ایرانی تجارت غلات پارسيان ساعي
تجارت غلات پارسيان ساعي
نام کسب و کارتجارت غلات پارسيان ساعي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتجارت غلات پارسيان ساعي مبدا کالاایران سبکخشک شده پروتئین حداقلPCT12.5 رطوبتحداکثر PCT10 هکتولیترحداقل 76 کیلوگرم قیمت232$ مقدار50.000  M/tons [{moravede}]...
گندم آسیابانی ایرانی تجارت غلات پارسيان ساعي گندم آسیابانی ایرانی تجارت غلات پارسيان ساعي
تجارت غلات پارسيان ساعي
نام کسب و کارتجارت غلات پارسيان ساعي
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتجارت غلات پارسيان ساعي مبدا کالاایران نوع کشتسایر سبکخشک شده گلوتن28 PCT رطوبتحداکثر PCT10 هکتولیترحداقل 78 کیلوگرم مقدار30.000 M/tons قیمت253$ [{moravede}]...
ثبت نام کنید