تجهیزات پرتوپایش
نام کسب و کارتجهیزات پرتوپایش
توضیحاتدزیمتر هوشمند فردی برای اندازه گیری تشعشعات گاما،ایکس و بتااستفاده از آخرین تکنولوژی الکترونیک کره جنوبی برای تجمیع امکانات دزیمتر مدرنظر یک مدار فشرده با استفاده از گایگرLNDساختآمریکا.حساسیت قابل تو...