مزرعه ماکیان غرب
نام کسب و کارمزرعه ماکیان غرب
توضیحاتفروش تخم بوقلمون اصلاح نژاد شده مناسب طرح مشاغل خانگی این نوع بوقلمون توسط دانشمندان اصلاح نژاد شده که در زمان فروپاشی شوروی توسط پژوهشکده ای به ایران آورده شده که در ایستگاه تحقیقاتی در آذربایجان ...